3 تير 1400
1 2
  • آیا می دانید: عدم رعایت تعرفه خدمات مهندسی(کاهش یا افزایش) موجب محکومیت انتظامی می شود.

  • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

  • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

  • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

  • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
  • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:484

بازدید کل:64275690

بازدید ماهانه:2959

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری

بازرسان سازمان

ليست اعضای بازرسان سازمان نظام مهندسی استان اصفهان به شرح زير می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگي
1 آقای مهندس بابك زلكى زاده (بازرس اصلی)
2 آقای مهندس سید محمد مهدی موسوی (بازرس اصلی)
3 آقای مهندس اصغر خاکزار (بازرس اصلی)


وظايف واختيارات بازرس (بازرسان) به شرح ذیل می باشد :

اظهار نظردرباره صحت ودرستی صورت دارايي ها وصورت حساب دوره عملکرد وترازنامه ای که هيات مديره برای ارائه به مجمع عمومی تهيه نموده است و تهيه گزارش وتسليم آن به هيات مديره حداقل 15روزقبل ازتشکيل مجمع عمومی .

اظهار نظر درباره صحت مطالب وگزارشهاواطلاعاتی که هيات مديره برای ارائه به مجمع عمومی تنظيم نموده است .

بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند اقدامات وعملکرد هيات مديره درحدودقانون وآئين نامه های اجرايی آن بوده وحق اعضادرحدودی که قانون وآئين نامه های آن تعيين کرده بطور يکسان رعايت شده باشد ودرصورتی که هيات مديره تخلف ياتخطی ازقانون وآئين نامه داشته ويااطلاعاتی برخلاف حقيقت دراختيار مجمع عمومی قراردهند بازرس يابازرسان مکلفند که مجمع عمومی راازآن آگاه نمايند.

بازرس يابازرسان با اطلاع هيات مديره حق دارنددرهرموقع هرگونه رسيدگی وبازرسی لازم راانجام داده واسناد ومدارک واطلاعات مربوط به نظام مهندسی استان راازهيات مديره مطالعه کرده ومورد رسيدگی قراردهنداين رسيدگی نبايد به گونه ای باشد که موجب وقفه درعمليات جاری شود .

بازرس يا بازرسان می توانند به مسئوليت خود درانجام وظايفی که برعهده دارندازنظر کارسناسان استفاده کنند مشروط براينکه آنها را ازقبل بطوررسمی وکتبی به نظام مهندسی استان معرفی کرده باشند اين کارشناسان درموارد وحدودی که بازرس يا بازرسان تعيين می کنند مانند خودبازرس حق هرگونه تحقيق ورسيدگی را خواهند داشت.